Informace o zpracování osobních údajů

Dovoluji si Vás níže informovat o zpracování Vašich osobních údajů.

Vaše osobní údaje zpracováváme v souladu s právními předpisy týkajícími se ochrany osobních údajů. Totéž platí i pro mé zaměstnance a jiné osoby, které se námi spolupracují. Jedná se zejména o nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (dále jen „Nařízení“).

Tato informace se netýká osobních údajů právnických osob včetně názvu, právní formy a kontaktních údajů právnické osoby.

V následujícím textu naleznete informace o způsobu, rozsahu, účelu, právním základu, době zpracování, příjemců Vašich osobních údajů a o Vašich s tím souvisejících právech a jejich ochraně podle čl. 13 až 22 Nařízení. 

Tato informace je uveřejněna na mé webové stránce www.pontiro.cz (dále jen „webová stránka“), můžete se tak k ní v budoucnu kdykoliv vrátit.

A) TOTOŽNOST A KONTAKTNÍ ÚDAJE SPRÁVCE

Správcem Vašich osobních údajů je Pontiro s.r.o., IČ: 17496268, se sídlem Hlávkova 63, 334 01 Přeštice (dále jen „správce“).

B) PRÁVNÍ ZÁKLAD ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Právním základem zpracování Vašich osobních údajů je skutečnost, že: 

1. takové zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy mezi Vámi a správcem nebo pro provedení opatření správcem před uzavřením takové smlouvy ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení; nebo

2. zpracování je nezbytné pro splnění právních povinností, které se na správce vztahují, ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení, a to konkrétně zejména pro:

- vyřízení reklamací dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele;

- plnění dalších povinností uložených správci dalšími obecně závaznými právními předpisy, zejména zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů,  zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a příp. zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty;

3. zpracování je nezbytné pro oprávněný zájem správce ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení, a to konkrétně spočívající v:

- vyřizování Vašich dotazů, stížností či požadavků;

- rozvoji a podpoře vlastní obchodní činnosti správce, zejm. formou rozesílání elektronických či listinných obchodních sdělení správce jeho zákazníkům, přičemž vůči takovému zpracování lze podat námitku (více informací viz kapitola NÁMITKA PROTI PŘÍMÉMU MARKETINGU);

4. ke  zpracování jste udělil(a) souhlas ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení, a to konkrétně:

- souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů za účelem registraci Vašeho uživatelského účtu na webové stránce; či

- souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů za účelem zasílání elektronických či listinných obchodních sdělení správce, nejste-li jeho zákazníkem.

C) ÚČEL A ROZSAH ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Účelem zpracování Vašich osobních údajů při Vašem nákupu na webové stránce správce je primárně plnění smlouvy uzavřené mezi Vámi a správcem včetně doručení objednaného zboží, resp. poskytnutí objednaného webináře či semináře či jiné služby poskytované správcem (souhrnně dále též „produkty správce“) a včetně případného následného řešení práv z vadného plnění, resp. odpovědnosti za vady, dále provedení opatření správcem před uzavřením takové smlouvy a rovněž plnění souvisejících veřejnoprávních povinností správcem.  Nemáte povinnost osobní údaje poskytnout. Poskytnutí Vašich osobních údajů je však nutným požadavkem pro uzavření smlouvy se správcem a pro její plnění, tudíž bez jejich poskytnutí není možné smlouvu uzavřít či ji ze strany správce splnit.

Pro účely realizace nákupu na webové stránce, resp. prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní“), tak správce provádí zpracování Vašich identifikačních údajů, kontaktních údajů (vč. údajů o případných kontaktních osobách), fakturačních údajů, dodací adresy (liší-li se od fakturační), údajů o objednaných produktech správce a údajů souvisejících s platbou za tyto produkty správce. V této souvislosti správce může za účelem svého oprávněného zájmu dále zpracovávat údaje o Vaší obchodní činnosti.

Účelem zpracování Vašich osobních údajů při registraci Vašeho uživatelského účtu na webové stránce je pohodlnější nakupování bez nutnosti v budoucnu opětovně vyplňovat stejné údaje při odeslání objednávky, jaké jsou již zadané v rámci registrovaného uživatelského účtu. Pro účely registrace tak správce zpracovává Vaše identifikační údaje, kontaktní údaje, fakturační údaje a dodací adresu (liší-li se od fakturační).

Pro vyřízení Vašich požadavků, stížností či dotazů (v závislosti na jejich způsobu a obsahu) správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a obsah vzájemné komunikace.

Pro účel přímého marketingu správce zpracovává Vaši emailovou adresu, příp. i identifikační a doručovací údaje. Vůči takovému zpracování můžete podat námitku (více informací viz kapitola NÁMITKA PROTI PŘÍMÉMU MARKETINGU).

Pro účely uveřejnění Vašich údajů v listinných prospektech a/nebo webové stránce správce a na jeho profilu na www.facebook.com správce zpracovává Vaše identifikační údaje, kontaktní údaje, obrazové údaje (podobiznu), příp. i údaje o profesním životě.

Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 Nařízení.

D) ZDROJE OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Osobní údaje, které o Vás správce zpracovává, pocházejí z následujících zdrojů:

1. údaje jste sám/sama poskytl(a) správci zejm. v souvislosti s uzavřením smlouvy či v rámci souhlasu se zpracováním osobních údajů;

2. údaje pocházejí ze svým účelem kompatibilních veřejných zdrojů, seznamů a evidencí, jako jsou např. [obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík či insolvenční rejstřík].

E) DOBA ULOŽENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vaše osobní údaje budou zpracovávány po dobu trvání uzavřené smlouvy a dále po promlčecí dobu jakéhokoli nároku ze smlouvy vyplývajícího. Po uplynutí této doby správce Vaše osobní údaje zlikviduje, ledaže bude oprávněn/povinen tyto údaje zpracovávat na základě jiného právního titulu. Vaše osobní údaje budou správcem rovněž zpracovávány po dobu vedení případných soudních sporů.

Pokud však správce Vaše osobní údaje zpracovává na základě Vašeho souhlasu, pak takové osobní údaje jsou u správce uloženy nejdéle po tu dobu, na kterou jste mu udělili svůj souhlas s takovým zpracováním, tj. po dobu 5 let od udělení souhlasu, nebo do odvolání Vašeho souhlasu, odvoláte-li jej ještě před uplynutím této doby.

Pro účely přímého marketingu prováděného na základě oprávněného zájmu správce budou Vaše osobní údaje u správce uloženy nejdéle do uplynutí doby 5 let ode dne ukončení Vašeho smluvního vztahu se správcem.

Dokumenty, v nichž jsou obsaženy Vaše osobní údaje, bude správce v případech, kde mu to ukládá obecně závazný právní předpis, archivovat po předepsanou dobu.

F) PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Správce může Vaše osobní údaje v odůvodněných případech a pouze v nezbytném rozsahu předávat následujícím kategoriím příjemců:

- svým smluvním partnerům, které správce potřebuje pro své běžné fungování a realizaci smluvního vztahu s Vámi, např. dodavatelům informačních technologií, dopravcům, subjektu provozujícímu platební bránu, obchodním zástupcům správce atp., jmenovitě zejm. MioWeb s.r.o., IČ: 07458002, SmartSelling a.s., IČ: 29210372.

- jiným subjektům v případech, kdy poskytnutí takových údajů správci ukládají obecně závazné právní předpisy, nebo pokud je to nutné pro ochranu oprávněných zájmů správce (např. soudům, Policii ČR atp.

Správce nemá v úmyslu předávat Vaše osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci vyjma předání společnosti Facebook Ireland Limited (viz kapitola PRÁVNÍ ZÁKLAD ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ), která Vaše data může dále předat společnosti Facebook Inc., jež se však přihlásila k dodržování tzv. štítu EU–USA na ochranu soukromí /anglicky „EU–U.S. Privacy Shield“/ (více informací zde: https://www.facebook.com/about/privacyshield).

G) PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ

Pokud jde o Vaše osobní údaje, máte vůči správci následující práva:

Právo na přístup

Můžete správce požádat o přístup k osobním údajům, které o Vás zpracovává, a o poskytnutí kopií zpracovávaných osobních údajů (nebudou-li nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob). 

Právo na opravu

Můžete požádat správce o opravu nepřesných nebo nekompletních osobních údajů, které o Vás zpracovává. 

Právo na výmaz

Můžete správce požádat, aby vymazal Vaše osobní údaje, pokud dojde k některé z následujících situací:

1. odvolal(a) jste souhlas, na jehož základě byly Vaše osobní údaje zpracovány, a neexistuje žádný další právní důvod pro jejich zpracování;

2. vznesl(a) jste námitku proti tomu být předmětem rozhodování založeného na automatizovaném zpracování Vašich osobních údajů a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro jejich takovéto zpracování nebo jste vznesl(a) námitky proti zpracování Vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu;

3. Vaše osobní údaje byly zpracovány protiprávně;

4. Vaše osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti stanovené v právu Evropské Unie nebo členského státu, které se na nás jakožto správce vztahuje;

5. Vaše osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány;

6. Vaše osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti podle článku 8 odst. 1 Nařízení. 

Právo na omezení zpracování

Můžete správce požádat, aby omezil zpracování Vašich osobních údajů, pokud dojde k některé z následujících situací: 

1. popřel(a) jste přesnost Vašich osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby správce mohl přesnost osobních údajů ověřit;

2. zpracování Vašich osobních údajů je protiprávní, ale odmítáte výmaz těchto údajů a místo toho žádáte o omezení jejich použití;

3. správce již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale Vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků;

4. vznesl(a) jste námitku proti zpracování Vašich osobních údajů podle čl. 21 odst. 1 Nařízení, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody správce převažují nad Vašimi oprávněnými důvody.

Právo na přenositelnost údajů

V případech zpracování osobních údajů založených na souhlasu nebo smlouvě a zpracovávaných automatizovaně máte právo získat osobní údaje, které se Vás týkají a které jste správci poskytl(a), a právo předat tyto údaje jinému správci, a to ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu s tím, že tímto právem nesmí být nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob. 

Právo na odvolání souhlasu

Pokud je zpracování Vašich osobních údajů založeno na souhlasu, máte právo Váš souhlas se zpracováním osobních údajů pro účel, pro který jste správci udělil(a) souhlas, kdykoliv odvolat, a to s účinky do budoucna. K odvolání souhlasu v jednotlivých případech zpracování Vašich osobních údajů naleznete více informací v kapitole ODVOLÁNÍ SOUHLASU. 

Právo vznést námitku

Můžete vůči správci kdykoliv vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů prováděného na základě oprávněného zájmu správce a pro účely přímého marketingu prováděného na základě oprávněného zájmu správce. K právu vznést námitku v jednotlivých případech zpracování Vašich osobních údajů naleznete více informací v kapitole NÁMITKA PROTI PŘÍMÉMU MARKETINGU. 

Právo být informován

Máte právo být správcem informován v případě, že nastalo porušení zabezpečení Vašich osobních údajů, kdy je pravděpodobné, že tento případ bude mít za následek vysoké riziko pro práva a svobody fyzických osob včetně Vás. 

Právo podat stížnost

Pokud byste se domníval(a), že zpracováním Vašich osobních údajů bylo porušeno či je porušováno Nařízení, máte právo podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je v České republice Úřad na ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, webové stránky: www.uoou.cz.

Za účelem uplatnění svých práv dle Nařízení či v případě jakýchkoliv otázek nebo stížností se můžete na správce obrátit prostřednictvím jeho emailové adresy: info@pontiro.cz (dále jen „emailová adresa“), nebo písemně na adrese: Hlávkova 63, 334 01 Přeštice.

H) ODVOLÁNÍ SOUHLASU

Jakýkoliv souhlas, který jste správci udělil(a), můžete kdykoliv s účinky do budoucna odvolat, a to níže uvedenými způsoby.

Souhlas se zasíláním elektronických obchodních sdělení správce lze odvolat: 

1. kliknutím na odhlašovací odkaz v doručeném emailovém obchodním sdělení; nebo

2. zasláním odvolání souhlasu na emailovou adresu. 

Souhlas se zasíláním listinných obchodních sdělení správce lze odvolat: 

1. zasláním odvolání souhlasu na emailovou adresu; nebo

2. zasláním odvolání souhlasu písemně na adresu sídla správce. 

Souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů v souvislosti s registrací Vašeho uživatelského účtu na webové stránce správce lze odvolat: 

1. zasláním odvolání souhlasu na emailovou adresu

Souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů v souvislosti s uveřejněním Vašich osobních údajů v listinných prospektech správce či na webové stránce správce nebo jeho profilu na www.facebook.com lze odvolat: 

1. zasláním odvolání souhlasu na emailovou adresu; nebo
2. zasláním odvolání souhlasu písemně na adresu sídla správce. 

Případné Vaše odvolání souhlasu se zpracováním Vašich osobních údajů však nebude mít účinky na zpracování, které proběhlo před odvoláním Vašeho souhlasu, ani na jeho zákonnost. 

I) NÁMITKA PROTI PŘÍMÉMU MARKETINGU

Proti zpracování Vašich osobních údajů za účelem přímého marketingu, které je prováděno bez Vašeho souhlasu, máte právo kdykoli vůči správci bezplatně vznést námitku, a to písemným sdělením zaslaným emailem na emailovou adresu nebo písemně na adresu sídla správce. 

J) ZÁSADY POUŽÍVÁNÍ SOUBORŮ COOKIES

Provozovatelé internetových stránek používají soubory cookies k získávání informací o návštěvnících a k ukládání jejich preferencí v online prostředí. Cookies jsou textové soubory obsahující malé množství informací, které se v případě návštěvy stránky ukládají v zařízení návštěvníka. Při další návštěvě návštěvníka se tyto soubory odesílají zpět na stránku. To je užitečné, protože to internetové stránce umožňuje rozeznat zařízení. Soubory cookies nepoškozují dané zařízení. Úplné využití našich webových stránek vyžaduje použití souborů cookies. Chcete-li soubory cookies zakázat, budete pravděpodobně moci i nadále procházet naše stránky, avšak některé funkce vám už nebudou k dispozici. Většina webových prohlížečů má soubory cookies automaticky povolené.

Na webové stránce mohou být použité dočasné cookies, které se po vypnutí prohlížeče automaticky vymažou, nebo trvalé cookies, které zůstávají uložené ve vašem zařízení. Na Stránce se používají tyto kategorie souborů cookies:

Základní soubory cookies: Tyto soubory cookies vám umožňují pohyb na Stránce a využívání jejích vlastností.

Provozní soubory cookies: Informace shromážděné pomocí těchto souborů cookies se používají k lepšímu pochopení návštěvníků Stránky a jejich způsobu zacházení se Stránkou.

Soubory cookies zajišťující funkčnost: Tyto typy souborů cookies si pamatují volby návštěvníků (např. volbu jazyka). Mohou návštěvníkům při používaní Stránky zajistit pohodlí podle voleb a další návštěvy už přizpůsobovat jejich preferencím. Aktivitu uživatele při pohybu na jiných stránkách sledovat nedokážou.

Webové majáky: Jedná se o pixelové technologie, které umožňují v kombinaci se soubory cookies provozovateli Stránky zjistit počet návštěvníků Stránky.

Při používaní souborů cookies naše společnost využívá služeb Google Analytics poskytovaných společností Google Inc (dále jen „Google“). Informace vygenerované soubory cookies o vašem používání Stránky (včetně vaší IP adresy) se přenášejí a ukládají společnosti Google na servery ve Spojených státech amerických. Společnost Google použije tyto informace k vyhodnocení vašeho používání Stránky, k sestavení zpráv o činnosti Stránky pro naši společnost a k poskytování dalších služeb souvisejících s činností webových stránek a používáním internetu. Společnost Google může tyto informace přenést také třetím stranám, vyžadují-li to právní předpisy nebo pokud tyto údaje zpracovávají třetí strany jménem společnosti Google. Více o používání souborů cookies prostřednictvím Google Analytics najdete na: https://www.google.com/analytics/terms/cz.html nebo https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=cz.

Všechny informace jsou anonymní (monitorují jen trendy, jako je například řetězec kliknutí uživatelů), a ty nelze přiřadit ke konkrétní fyzické osobě.

Úplné využití Stránky vyžaduje použití souborů cookies. Chcete-li zakázat soubory cookie, budete pravděpodobně moci i nadále procházet Stránku, avšak některé funkce vám už nebudou k dispozici.

Přejete-li si odstranit některé soubory cookies, které jsou už ve vašem zařízení uložené, postupujte podle návodu v nastaveních vašeho internetového prohlížeče, kde najdete pokyny o způsobu vyhledání souborů, nebo adresáře, do kterého se soubory cookies ukládají.